Gideon Jeremie

GIDEON JEREMIE (1796 - 1875)

x 1 ANTHOINETTA ELISABETH KLIJN (1796 - 1817)

x 2 JUDITH VAN WALREE (1804 - 1827)

x 3 MARIA VAN HEUKELOM (1801 - 1866)

Persoonlijk leven

Brieven

44 - 48 Brieven van familieleden. 1807 - 1875 en z.j. 1 pak en 4 omslagen

N.B. Inv. nrs. 44 - 47 per persoon geordend.

44 Aan elkaar. 1830 - 1865 en z.j. 1 pak

45 Van ouders. 1807 - 1855 en z.j.

46 Van broers en zusters. 1821 - 1875 en z.j.

47 Van (klein)kinderen. 1838 - 1872 en z.j.

48 Van andere familieleden. 1817 - 1866 en z.j.

49 Brieven van andere personen. 1807 - 1875 en z.j. 1 omslag

50 Brieven met uitnodigingen en bekendmakingen van huwelijken. 1807 - 1855. 1 omslag

51 - 52 Minuten van uitgaande brieven. 1821 - 1866. 2 omslagen

51 Minuten van uitgaande brieven. 1821 - 1866.

52 Brievenboek van Gideon. 1836 - 1850.

N.B. Met tafel. (20e eeuw).

Personalia

53 Paspoorten van Gideon. 1813 - 1859. 5 chirografen

54 Onderhandse akten van compagnieschap van Gideon, Daniel, Charles Faber en Jan. 1820 - 1867. Met bijlagen. 1 omslag

55 Afschriften van testamenten en holografische codicillen. 1826 - 1873. 1 omslag

56 Doopbewijs van Gideon. 1796. Uittreksel. 1827. 1 stuk

57 Lijsten met genodigden voor danspartijtjes. 1828 - 1860 en z.j. 1 omslag

58 Stukken betreffende het huwelijk van Gideon en Maria. 1830. 1 omslag

59 Geboortebewijzen van de kinderen. 1831 - 1844. 1 omslag

60 Stukken betreffende het overlijden van zoon Daniel. 1849. 1 omslag

61 Onderhandse akte van overeenkomst betreffende plaatsvervanging voor de Nationale Militie van zoon Walrave. 1852. 1 stuk

62 Stukken betreffende het overlijden van zoon Walrave. 1854. 1 omslag

63 Stukken betreffende het huwelijk van dochter Annette en Hendrik Lambertus Kruseman. 1861. 1 omslag

64 Onderhandse akte van overeenkomst tussen Gideon, Jan en Petronella betreffende gezamenlijke bewoning en huishouding. 1866. Met bijlage. 2 stukken

65 Lijsten van personen die door Gideon verwittigd werden van familiegebeurtenissen. 1866 - 1871 en z.j. 1 omslag

Financiën en eigendommen

K a s b o e k,  j o u r n a a l,  g r o o t b o e k

66 - 68 Kasboek van persoonlijke uitgaven van Gideon. 1831 - 1845. Met bijlagen. 3 delen

66 1831 - 1845.

67 1846 - 1860.

68 1861 - 1875.

69 Kasboek van het spaargeld van Gideon. 1852 - 1875. 1 deeltje

70 - 71 Journaal van Gideon. 1828 - 1875. 2 delen

70 1 828 - 1858.

71 1 859 - 1875.

72 - 73 Grootboek van Gideon. 1828 - 1875. 2 delen

72 1828 - 1868.

73 1869 - 1875.

74 - 75 Register van de inkomsten en uitgaven van effecten en aandelen. 1828 - 1876. 2 delen

74 1828 - 1863.

75 1866 - 1876.

76 - 77 Kasboek van persoonlijke en huishoudelijke uitgaven van Maria. 1857 - 1867. 2 delen

76 1857 - 1867.

77 1858 - 1867.

N.B. Extra kasboek.

78 - 81 Kasboek van het beheer van onroerend goed. 1848 - 1874. 4 delen

78 'Groot Sprielt'. 1848 - 1875.

79 Herengracht RR 366. 1856 - 1874.

80 'Duinvlied'. 1856 - 1867.

81 'Duinvlied'. Bloembollen en geiten. 1856 - 1867.

82 - 87 Kasboek van het onderhoud van huizen van Gideon en Maria op de Heren- en Keizersgracht. 1852 - 1872. 6 delen

82 Schilder. 1852 - 1872.

83 Metselaar. 1854 - 1872.

84 Smit. 1854 - 1872.

85 Timmerman. 1854 - 1872.

86 Behanger. 1854 - 1872.

87 Loodgieter. 1854 - 1872.

D i v e r s e n

88 Offertes, rekeningen en kwitanties. 1825 - 1875. 1 omslag

89 Eigendomsbewijzen van twee graven in de Waalse kerk. 1827, 1854. Met bijlage. 1 omslag

90 Dagboekaantekeningen van Gideon als executeur van het testament van zijn oom Francois Jeremie. 1834. 1 katern

91 Onderhandse akte van overeenkomst tussen Gideon en Daniel betreffende het afsluiten van zeeverzekeringen, met akte van dissolutie en kwitantie. 1840, 1848. 2 stukken

92 Notitieboekje van Gideon. (Ca. 1842). 1 deeltje 

93 Stukken betreffende de Nederlandse Maatschappij van Algemene Renten-Verzekering. 1845. 2 stukken

94 Staten van bezittingen van Gideon als assuradeur, opgemaakt ten behoeve van de Nederlandse Handel Maatschappij. 1849 - 1856. Met bijlagen. 1 omslag

95 Stukken betreffende vorderingen op de stoomwasserij 'De Hoop' en J. van Bemmelen. 1849, 1863, 1869. 1 omslag

96 Rekening wegens een uitstapje naar Duitsland. 1851. 1 deeltje

97 Staten van ontvangsten en uitgaven en overzicht per rekening over 1850 en 1852 van Gideon en zijn zes kinderen. (1851, 1853). 1 omslag

98 Akte van procuratie van Gideon en Maria voor hun kinderen Daniel en Eduard, tot het ontvangen van rente op ingeschreven kapitaal. 1853, met verlengingen tot 1866. 1 stuk

99 Stukken betreffende de koop van een huis op de Herengracht. 1853 - 1854. 1 omslag

100 Jaarstaten van de huishoudelijke uitgaven. 1858 - 1875. Met bijlagen. 1 omslag

101 Stukken betreffende een contract met de Duinwater Mij. 1860, 1865. 2 stukken

102 Stukken betreffende de belastingaangifte door Gideon. 1861 - 1867. 1 omslag

103 Onderhandse akte waarbij J. Roosenkrans verklaart dat hij bij Gideon obligaties in bewaring heeft gegeven. 1869. 1 stuk

104 Aantekening betreffende de verdeling van de kosten voor het verblijf van minderjarige broers en zusters in de ouderlijke woning. Z.j. 1 stuk

Pennevruchten

D a g b o e k e n,  m e m o i r e s,  r e i s v e r s l a g e n

105 Curriculum vitae van Gideon, lopende over de jaren

1796 - 1823. 1 deel

106 - 107 Dagboek van Gideon. 1834 - 1875. 2 pakken

106 Over de jaren 1834 - 1870.

107 Over de jaren 1859 - 1875.

108 - 110 Memoires van Gideon. 1829 - (ca. 1874). 1 deel en 2 omslagen

108 1829.

109 1858.

110 (Ca. 1874). 1 deel

111 - 114 Reisverslagen van Gideon. 1811 - 1869. 1 deel en 3 katernen

111 Emden. 1811.

112 Gelderland. 1813.

113 Texel. 1819.

114 Berlijn. 1869. 1 deel

G e d i c h t e n

115 Gedichten van Gideon. 1817 - 1872 en z.j. 1 pak

116 Ingekomen gedichten. 1815 - 1875 en z.j. 1 pak

117 Gedichten van H.H. Klijn ter gelegenheid van het huwelijk van Gideon en Anthoinetta. 1816. 1 deel

B e s c h o u w i n g e n

118 - 120 Beschouwingen van Gideon naar aaanleiding van het overlijden van verwanten. 1817 - 1856. 2 delen en 1 omslag

118 Anthoinetta Elisabeth Klijn. 1817.

119 Daniel. 1849.

120 Hendrik Harmen Klijn. 1856. Met concept. 1 omslag

121 - 126 Andere beschouwingen van Gideon. 1841 - 1866 en z.j. 3 delen, 1 omslag en 2 stukken

121 ' Het armenwezen in Amsterdam'. 1841. Met klad. 1 omslag

N.B. Geschreven bij een verhandeling van G. Luttenberg over het armwezen in Nederland.

122 'La France en 1848', met een uitbreiding tot 1861. 1 deel

123 Over 'Mattheüs 22: 37 - 40'. 1860. 1 deel

124 'Vijtig jaar beursbezoek'. 1861. 1 deel

125 'Memoires de Benjamin Franklin'. 1866. 1 stuk

126 'De gewoontes van een koopman'. Z.j. 1 stuk

127 Artikel van Gideon over een brochure 'over een op te rigten girobank' (19e eeuw). 1 stuk

D i v e r s e n

128 Toneelstukken en essays van Gideon. 1870 en z.j. 1 pak

129 Eeuwkalender, gemaakt naar Engels voorbeeld door Gideon. Z.j. 1 stuk

Openbaar leven

130 Rekening van de Stads Tussen-Scholen, opgemaakt door Gideon als penningmeester van het bestuur, over het jaar 1832. Met bijlagen. 1 omslag

131 Journaal van een commissie van de Waalse gemeente, ter ondersteuning van een predikant, opgemaakt door Gideon. 1837 - 1850. 1 deel

132 Stukken betreffende de Waalse gemeente; Gideon was president van het college van diakenen. 1839 - 1867. 1 omslag

133 Bewijzen van lidmaatschap van verenigingen. 1845 - 1875. 1 omslag

Ingekomen publikaties en verzamelde stukken

134 Kranten en andere publikaties, verzameld door Gideon. 1805 - 1867. 1 omslag

135 Stukken betreffende bankzaken. 1824 - 1864. 1 omslag

136 Jaarredes van de president van de Nederlandsche Handelmaatschappij. 1828 - 1834. Gedrukt. 1 omslag

137 Gedichten aan het vaderland gewijd door H.H. Klijn. 1830. Gedrukt. 1 deel

N.B. Met opdracht aan Gideon en Maria.

138 Verhandeling over een op te richten handelsbank. 1836. Gedrukt. 1 deeltje.

N.B. Met opdracht aan Gideon.

139 Stukken betreffende de Nederlandsche Bank. 1839. 2 stukken

140 Verslag van een commissie, waarvan Gideon deel uitmaakte, met opgave van en kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer. 1848. Gedrukt. 1 stuk

141 Verzoekschrift van assuradeurs over de vermindering van de verzekeringen van Oostindische produkten. (1850). Concept. 1 stuk

142 Levensberigt van H.H. Klijn door J. de Bosch Kemper. 1856. Gedrukt. 1 deeltje

N.B. Met opdracht aan Gideon.

143 Foto van de vijver van 'Duinvliet'. (19e eeuw). In triplo. 1 omslag

144 Honderd jaar geleden. Artikel over Gideon. 1940. 1 stuk

Varia

145 Tekening van Gideon. 1806. 1 stuk

146 Fotoalbum van Gideon en gezin. 1860 - 1905. 1 deel

147 Portret van Anthoinetta Elisabeth Klijn. Z.j. 1 stuk

148 Notitieboekje van Gideon. Z.j. 1 deeltje

Regeling nalatenschap

149 Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van Maria, door Gideon. 1866 - 1874. 1 omslag

150 Stukken betreffende de regeling van de nalatenschap van Gideon, door Jan. 1865 - 1897. 1 pak