Daniel (1804 – 1878)

DANIEL (1804 - 1878) x CAROLINE LOUISE MOLLET (1811 - 1894)

Persoonlijk leven

Brieven

173 Brieven van familieleden. 1832 - 1894 en z.j. 1 pak

N.B. Per familielid geordend.

174 Brieven van andere personen. 1828 - 1894. 1 omslag

175 Stukken betreffende het overlijden van Daniel. 1878. 1 omslag

Personalia

176 Bewijzen van inschrijving van ondertrouw en huwelijk. 1833. 2 stukken

177 Afschriften van testamenten en holografische codicil. 1833, 1877. 1 omslag

178 Geboorte- en inentingsbewijzen van de kinderen. 1834 - 1855. 1 omslag

179 Onderhandse akte van compagnieschap van Daniel en Eduard Constantin. 1864. 1 stuk

180 Bewijs van inschrijving van zoon Louis Daniel in het register van de Nationale Militie. 1867. 1 stuk

Financiële aangelegenheden

J o u r n a a l  e n   k a s b o e k

181 Journaal van Daniel over de jaren 1826 - 1865. Met bijlagen. 3 katernen

182 - 185 Kasboek van persoonlijke inkomsten en uitgaven van Daniel. 1831 - 1872. Met bijlagen. 4 delen

182 1831 - 1841.

183 1842 - 1849.

184 1850 - 1868.

185 1869 - 1872.

186 - 188 Register betreffende inkomsten uit effecten. 1838 - 1840. Met bijlagen. 3 delen

186 1838.

187 1839.

188 1840.

189 Kasboek van persoonlijke uitgaven van Caroline Louise. 1886 - 1888. 1 deeltje

D i v e r s e n

190 Akten van procuratie voor Daniel van A.L.C. Coquerel en J.H. Mollet. 1843, 1850. 2 stukken

191 Stukken betreffende de inning van geld voor R.D. Godin-Hourdet door Daniel. 1844 - 1846. 1 omslag

192 Stukken betreffende het Compagnieschap ter Assurantie. 1844 - 1877. 1 omslag

193 Rekening van een begrafenis op de begraafplaats aan de Weespervaart. Z.j. Met bijlage. 1866. 2 stukken

194 Stukken betreffende het Vennootschap Holland, waarvan Daniel aandeelhouder was. 1866 - 1869 en z.j. 1 omslag

195 Onderhandse akten van huur van huizen door Daniel en Louise. 1870 - 1879. Met bijlagen. 1 omslag

196 Stukken betreffende de aan- en verkoop van effecten voor Daniel en Louise door de Gebr. Boissevain. 1872 - 1888. 1 omslag

197 Extract-testament van Maria Anna Liotard met legaat aan Daniel groot 1000 gulden. Met begeleidende brief. 1873. 2 stukken

198 Beschikking van de minister van Financiën op het rekest van Louise, houdende vrijstelling van een boete. 1879. Authentiek afschrift. 1 stuk

199 Verzekeringspolis van Louise. 1882. 1 stuk

200 Kwitanties van Louise. 1882 - 1888. 1 omslag 

Pennevruchten

201 Gedicht 'Je chante la commerce' door Daniel op de zilveren bruiloft van een oom en tante Gildemeester opgezegd. Ca. 1820. 1 stuk

202 Poëzieboekje van Caroline Louise. 1828 - 1833. 1 deeltje

203 Ingekomen gedichten. 1832 - 1887. 1 omslag

Regeling nalatenschap 

204 Stukken betreffende de afwikkeling van de  nalatenschap van Caroline. 1894. 1 omslag

Varia

205 Portret van Daniel en Louise. (1873). 1 stuk

206 Verjaarskalender van Louise. Z.j. 1 deeltje